Taken van de bewindvoerder

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een client. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de client, maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk en legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.

Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • het aanvragen van het bewind
 • inkomensreparatie
 • het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • declaratie ziektekosten
 • regelen Toeslagen Belastingdienst
 • aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • problematische schuldsanering
 • belastingaangifte box 2 en 3
 • bewind bij ondernemersactiviteiten
 • ingewikkelde nalatenschappen
 • ontruiming van de woning
 • frequent naar zitting Kantonrechter
 • meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verkoop onroerend goed

Voor hulpzoekenden

Ontdek hoe wij je stap voor stap begeleiden naar financiële stabiliteit en welzijn!

Voor verwijzers

Leer hoe wij samenwerken om optimale ondersteuning en begeleiding te bieden aan uw cliënten!